 

ᠴᠢᠨᠣ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ

2020-05-04 17:08
  181
  0
    ᠴᠢᠨᠣ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ
ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠯᠢᠭᠴᠢ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠦᠮᠲᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ᠄ ︽ ᠴᠢ ᠬᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠨ︽ ᠴᠢᠨᠦ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠵᠡᠢ᠃  
     
     