 

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠫᠢᠸᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ︽ᠭᠡᠷ︾ ᠤᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ

2019-10-12 22:36
  263
  0

    ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠫᠢᠸᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠤᠤ︖ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠶᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠤᠬᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠫᠢᠸᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ 12 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢ ᠥᠵᠡᠵᠤ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠫᠢᠸᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
    ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠤᠬᠤᠭᠠᠳ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠤᠮ᠃
    ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ᠄
    ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠠᠢ
    ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 3 . 33 ᠮᠧᠲᠷ
    1874 ᠫᠢᠸᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠠᠢ
    ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ
    ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂
    ᠡᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ
    ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠬᠦᠳᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠵᠢ᠃
    ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠄
    • ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠬᠥᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ
    • ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ᠎ᠠ
    — ᠮᠠᠠ ᠤ ᠭᠤᠪᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠭᠡ ᠲᠥᠬᠦᠮ ᠥᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ 360 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠯᠦᠰᠤᠯᠡᠡ ᠲᠤᠭᠤᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠮᠥᠡᠭᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠡᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠥᠨᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠡᠳ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠶᠤᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠴᠤᠬᠳᠤ ᠤᠷᠮᠠᠳᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
    — ᠮᠠᠠ ᠤ ᠢᠡᠭᠭᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠯ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠯᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠰᠢᠯ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠬ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠠᠶᠠᠪᠠᠯ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠤ ᠠᠰᠢᠬᠯᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠥᠨᠡᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠰᠢᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠬᠠᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    — ᠮᠠᠠ ᠤ ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠯ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠠ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ 2014 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠴᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠯᠤᠩᠬᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠥᠵᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠪ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯ ᠯᠤᠩᠬᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠥᠮᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠴᠤᠬᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠤ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩ ᠶᠠᠷᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠴᠡᠴᠡᠭ   
     
     